Rehabilitering

Vi arbetar aktivt utifrån det salutogena perspektivet vilket innebär att utgå ifrån det friska hos människan. Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet skall genomsyra vården och omvårdnaden av de vårdtagare som befinner sig hos oss. Vi värdesätter och involverar det aktiva deltagandet i den egna omvårdnaden. Alla människor oavsett sjukdomsbild eller diagnos har rätt till självbestämmande.

Forskning har visat att känslan av sammanhang är grundläggande förutsättningar för hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Hos oss är det de enkla sakerna som är hälsobringande. Vi arbetar aktivt med genomförandeplaner för att kunna arbeta personcentrerat. Vårdtagarens förutsättningar är utgångspunkten i vårat arbetssätt.